Hem

Välkommen till Stressmedicin


Motto: 
Man as a Health Creator – symboliseras av loggan ovan (© 1984, Bo von Schéele) symbolize” learning while doing while seeing” in medicine – ”skills before pills”

VÄLKOMMEN!

Google-BvS-bild-brahälsar professor Bo von Schéele, som utvecklat stressmedicine baserat på sin doktorsavhandling (Uppsala universitet) och sin forskning och långa kliniska erfarenhet.

På vår hemsida finner du beskrivning

• Hur du kan identifiera negativ psykofysiologisk stress via tester, hur du kan lära dig hur du kan effektivt påverka såväl ”vanliga” som mer komplexa stress relaterade problem/sjukdomar/..

• Hur du kan lära dig – som privatperson eller som hälso- och sjukvårdsmedarbetare – på olika nivåer hur psykofysiologiska mätningar genomförs, vad olika parametrar mäter och införskaffa mätsystem för olika ändamål. Mer omfattande utbildning som utmynnar i certifiering likaså.

• Hur du kan ta del av olika tjänster

• Hur du också kan medverka i olika projektJag tror du finner det lätt att navigera i menyerna

 

Välkommen igen och jag hoppas vi kan bidra med det du söker efter och förväntar dig. Gör du inte det så maila mig (se nedan)

Bo von Schéele, Fil Dr. professor (ansvarig för denna hemsida och som dyslexiker är jag tacksam även för ”dyslexirelaterade” fel).

Vetenskapsplattform är biopsykosocial medicin, ett område som visserligen har en lång informell historia men nämns första gången 1977 av George Engel (Engel, 1977). Området börjar nu äntligen utvecklas teoretiskt, metodologiskt, kliniskt men p.g.a. den kraftiga läkemedelsdominansen (även attitydmässigt och inte alltid explicit) har utvecklingen av en sund livsstilsrelaterad medicin inte tidigare utvecklats trots flera ansatser efter Engel.

Begreppet stress har ännu inte någon egentlig konsensus definition men avser ofta både ”påfrestning” på olika system (biologiska, psykologiska, sociala och ekologiska) som inte hanteras funktionellt men ibland även det som genererar dessa påfrestningar. Det senare benämns ofta stressorer. Återkommer med mer ingående analys efter 1 juni.

Medicin uppfattas tyvärr ofta som = läkemedel/piller men det beror på den attitydpåverkan som reklam har fått genom åren. Läkemedel var mycket framgångsrikt när det gäller mikroorganismrelaterade sjukdomar men är inte relevant vid de flesta livsstilsrelaterade sjukdomar. Tyvärr beror detta på ett utbildningsproblem men också på att biopsykosocialmedicin är underutvecklat och underforskat – och man kan fråga sig vad detta kan bero på? Mitt svar är att skolmedicinens vetenskapsparadigm inklusive metodologi och praktiska konsekvenser inte väsentligen lämnat mikro – organism spåret som tidigare var så framgångsrikt. Det fordras ett totalt paradigm skifte med alla dess konsekvenser inklusive både form och innehåll. Samtidigt som folkhälsan och människor livskvalitet fordrar just detta paradigmskifte. Många har försök åstadkomma en förändring under de sista 35 åren men av många orsaker inte lyckats. Se mer Updated – Evolution and Health – presentation by Bo von Scheele

Några få kommentarer om Stress och ohälsa: Relationen mellan stress och ohälsa är välkänt och behöver inte diskuteras här. Däremot att stress kan förebyggas och även hälsa kan utvecklas av människor själva har inte vetenskapligt dokumenterats på ett tillfredsställande evidensbaserat sätt. Kliniska erfarenheter visar dock att genom att lära och träna stressmedicinska verktyg kan vi inte bara förebygga utan också i grunden påverka även mycket svåra stressrelaterade sjukdomar. De kunskaper och beteende/träningsprogram som denna hemsida kommer att presentera (efter 1 juni) bygger på mitt (Bo von Schéele’s) arbeten under 20 år inom såväl kliniska områden som bemästra stress på arbetsplatser. Genom att bygga in en individuell biologisk validering i interventioner kan varje ”stress medicin för alla”-deltagares utveckling dokumenteras vetenskaplig

För mera information info@stressmedicin.se

Bergvik den 27 juni 2011
Bo von Schéele

Kommentera